Všeobecné podmienky ubytovania

Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Obchodné meno:
Martin Klimo, Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47066695, DIČ: 1021740500 (ďalej len prevádzkovateľ)
Zastúpený:
Martin Klimo, tel. kontakt: 0905 346 719, e-mail: info@apartmancolours.sk
Prevádzky:
Apartmán COLOURS
Bešeňová 155, 034 83 Liptovská Teplá (ďalej len ubytovacie zariadenie)
Typ prevádzky:
Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky pre ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried, je ubytovacie zariadenie Apartmán COLOURS zaradené do kategórie Ubytovanie na súkromí, objekt v triede ***.

Klient:

Fyzické osoby, právnické osoby (ďalej len „Hosť“)
Záväznou rezerváciou pobytu Hosť akceptuje a prijíma Všeobecné obchodné podmienky, Ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a zároveň je povinný dodržiavať tieto ustanovenia.

Rezervácia ubytovania a cena za ubytovanie

 • Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky služieb Hosťa prenajímateľom.
 • Za záväzné potvrdenie sa považuje prijatie alebo pripísanie zálohovej platby na účet ubytovacieho zariadenia.
 • V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie nebude Hosťom uhradená v lehote do 1-2 pracovných dní, táto rezervácia pobytu je neplatná.
 • Prípadný doplatok pobytu Hosť uhradí najneskôr v deň príchodu do ubytovacieho zariadenia.
 • Cena za pobyt zahŕňa prenájom Apartmánu COLOURS s príslušenstvom, dodávku elektrického prúdu, teplej a studenej vody, vykurovanie, lôžkoviny, uteráky, mydlo a toaletný papier, kompletné vybavenie kuchyne vrátane spotrebičov, kuchynské čistiace prostriedky, vrecia na odpadky, parkovanie na vyhradenom priestranstve na pozemku pri objekte vo vlastníctve prevádzkovateľa, poplatky za používanie internetu a TV/SAT. V cene nie je zahrnuté poistenie ubytovaných, ani osobných vecí hostí, stravovanie ani iné ako základné služby spojené s ubytovaním v súkromí.
 • Prevádzkovateľ je povinný vyberať okrem ceny za ubytovanie aj tzv. ubytovací poplatok (miestny poplatok/ daň z pobytu pre obec Bešeňová), ktorý je vo výške 0,90 €/ osoba/noc pre osoby staršie ako 6 rokov.

Ubytovací poriadok, spôsob a podmienky ubytovania

 • Apartmán COLOURS (Ubytovacie zariadenie) môže ubytovať Hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený.
 • K prihláseniu je Hosť povinný po príchode do ubytovacieho zariadenia za účelom ubytovania predložiť prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe svoj platný doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz) v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 363/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Každý Hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe predložené úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky požadované údaje je Hosť povinný uviesť pravdivo a úplne.
 • Pri príchode môže byť od Hosťa požadovaný vratný depozit vo výške min. 50,-€. Depozit slúži na krytie spotreby Hosťa, alebo možnej spôsobenej škody Hosťom na zariadení izby, apartmánu. Depozit skladá Hosť v hotovosti. Hosť je povinný si po príchode do izby, apartmánu skontrolovať úplnosť a stav inventáru. Prípadné nedostatky je povinný nahlásiť personálu ubytovacieho zariadenia. Ak tak neučiní, ubytovacie zariadenie má právo účtovať Hosťovi za škodu alebo chýbajúci inventár tak, ako by to spôsobil Hosť.
 • Hostia musia v deň nástupu dosiahnuť vek 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu byť ubytované len v sprievode zákonného zástupcu, prípadne inej sprievodnej osoby staršej ako 18 rokov.
 • Maximálna stanovená obsadenosť apartmánu nesmie byť prekročená. Je zakázané ubytovať ďalších Hostí bez registrácie. Deti do veku 6 rokov môžu byť ubytované ak zdieľajú existujúce a pripravené lôžka s rodinou. Detská postieľka s bielizňou a uterákmi je dostupná na vyžiadanie.
 • Príchod Hostí v nástupný deň na pobyt je možný od 14.00 hod. ak nebolo dohodnuté inak. Ak potrebujete zaručiť skorý nástup (pred 10:00), je potrebné rezervovať si apartmán o jednu noc skôr.
 • Pri príchode odporúčame, aby Hosť, ktorý má rezervované ubytovanie informoval, najmenej 1 hod. pred plánovaným príchodom, prevádzkovateľa.
 • V deň odchodu je Hosť povinný uvoľniť izbu, apartmán najneskôr do 10:00 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak.
 • V prípade oneskoreného odchodu Hosťa má ubytovacie zariadenie právo účtovať Hosťovi poplatok vo výške:
  • 50% z ceny izby, apartmánu za ďalšiu noc pri uvoľnení izby, apartmánu do 11.00 hod.
  • 100% z ceny izby, apartmánu za ďalšiu noc pri uvoľnení izby, apartmánu do 13.00 hod.
 • Izba, apartmán sa považujú za uvoľnený po tom čo Hosť vynesie všetky svoje osobné veci a odovzdá kľúče personálu ubytovacieho zariadenia.
 • Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo kedykoľvek počas pobytu Hosťa skontrolovať inventár a stav apartmánu, úhradu a spotrebu Hosťa, a to najneskôr počas dňa uvoľnenia izby Hosťom.
 • V deň odchodu ubytovacie zariadenia požaduje odovzdať apartmán v takom stave v akom si v deň príchodu izbu, apartmán, alebo iné zariadenie Hosť prebral.
 • Pri bezškodovom pobyte v ubytovacom zariadení bude depozit 50,-€ v plnej výške vrátený Hosťovi.
 • V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. je Hosť v povinný dodržiavať nočný kľud.
 • Ubytovacie zariadenie vyžaduje od Hosťa uzamykať ubytovací objekt.
  Za akékoľvek prípadné straty cenností Hosťa prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
 • Vozidlá sú zaparkované na parkovacom mieste Apartmánu COLOURS na vlastné riziko. Ubytovacie zariadenie neposkytuje poistenie v takýchto prípadoch. Odporúčame preto, aby si Hostia vopred vybavili cestovné poistenie, ktoré im môže zaručiť finančnú kompenzáciu v prípade straty alebo poškodenia majetku.
 • Prenájom alebo používanie akéhokoľvek zariadenia a vybavenia Apartmánu COLOURS je výlučne na vlastnú zodpovednosť Hosťa. Za prípadné úrazy prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
 • Za straty, škody a znehodnotenie majetku Apartmánu COLOURS spôsobené Hosťom, zodpovedá Hosť a prevádzkovateľ má právo účtovať od Hosťa náhradu škody.
 • Z bezpečnostného hľadiska je vo všetkých vnútorných priestoroch apartmánového domu ako aj samotného apartmánu fajčenie prísne zakázané.
 • A apartmáne COLOURS nie je dovolené Hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich pre osobnú hygienu (holiace a masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.)
 • V apartmáne a spoločných priestoroch nesmie Hosť bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa robiť akékoľvek zmeny, úpravy a opravy na zariadení, zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 • Prevádzkovateľ vyžaduje od Hosťa dodržiavať ubytovací poriadok.
 • V prípade, že Hosť pokyny uvedené v ubytovacom poriadku poruší, alebo neakceptuje má prevádzkovateľ právo kedykoľvek zrušiť pobyt Hosťa bez nároku vrátenia ceny za pobyt zaplatenej Hosťom.
 • Hosť ubytovaný v objekte Apartmán COLOURS je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že Hosť uvedené pokyny poruší, neakceptuje, alebo prevádzkovateľ obdrží vážnu sťažnosť na správanie Hosťa, má prevádzkovateľ právo kedykoľvek zrušiť pobyt Hosťa bez nároku vrátenia ceny za pobyt zaplatenej Hosťom.

Storno podmienky:

 • Prenajímateľ je oprávnený účtovať kompenzáciu vzniknutej straty z neuskutočneného pobytu – storno poplatok zo zaplatenej zálohovej platby v prípade, že zrušíte svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky alebo telefonicky v nasledovných lehotách:
 • Pri stornovaní rezervácie pobytu 7 a menej dní pred nástupom na pobyt Vám bude účtované 100% storno.
  Pri stornovaní rezervácie pobytu 8-14 dní pred nástupom na pobyt Vám bude účtované 50% storno.
 • Pri stornovaní rezervácie pobytu 15-21 dní pred nástupom na pobyt Vám bude účtované 25% storno.
 • Pri stornovaní rezervácie pobytu 22 a viac dní pred nástupom na pobyt Vám nebude účtované žiadne storno.
 • V prípade nepredvídateľných okolností na strane prevádzkovateľa, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu a bezprostredne o tom informovať Hosťa. Hosťovi vzniká nárok na vrátenie zaplatenej zálohy alebo ponúknutie náhradného termínu zo strany prevádzkovateľa.
 • Na základe obsadenosti a možnosti ubytovacieho zariadenia môže byť Hosťovi ponúknutý náhradný termín pobytu ako pri stornovanom pobyte s tým, že zaplatená zálohová platba bude v plnej výške akceptovaná, avšak zo zmenou termínu môžu súvisieť dodatočné poplatky podľa platného cenníka.
 • V prípade, že Hosť počas svojho pobytu odíde skôr, nevzniká mu nárok na finančnú náhradu za nevyužitú časť pobytu.

Rezervácia ubytovania a cena za ubytovanie

 • Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky služieb Hosťa prenajímateľom.
 • Za záväzné potvrdenie sa považuje prijatie alebo pripísanie zálohovej platby na účet ubytovacieho zariadenia.
 • V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie nebude Hosťom uhradená v lehote do 1-2 pracovných dní, táto rezervácia pobytu je neplatná.
 • Prípadný doplatok pobytu Hosť uhradí najneskôr v deň príchodu do ubytovacieho zariadenia.
 • Cena za pobyt zahŕňa prenájom Apartmánu COLOURS s príslušenstvom, dodávku elektrického prúdu, teplej a studenej vody, vykurovanie, lôžkoviny, uteráky, mydlo a toaletný papier, kompletné vybavenie kuchyne vrátane spotrebičov, kuchynské čistiace prostriedky, vrecia na odpadky, parkovanie na vyhradenom priestranstve na pozemku pri objekte vo vlastníctve prevádzkovateľa, poplatky za používanie internetu a TV/SAT. V cene nie je zahrnuté poistenie ubytovaných, ani osobných vecí hostí, stravovanie ani iné ako základné služby spojené s ubytovaním v súkromí.
 • Prevádzkovateľ je povinný vyberať okrem ceny za ubytovanie aj tzv. ubytovací poplatok (miestny poplatok/ daň z pobytu pre obec Bešeňová), ktorý je vo výške 0,90 €/ osoba/noc pre osoby staršie ako 6 rokov.